p-wave abnormalities

p-wave abnormalities teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
p-wave abnormalities p dalgası anormallikleri

p-wave abnormalities terimi için benzer kelimeler ve anlamları

wave after wave dalga sonrası dalga
wave upon wave dalga üzerine dalga
by wave after wave dalgadan sonra dalga ile
abnormalities anormallikler
laboratory abnormalities laboratuvar anormallikleri
congenital abnormalities doğuştan anormallikler
chromosomal abnormalities kromozom anormallikleri
electrolyte abnormalities elektrolit anormallikleri
conduction abnormalities iletim anormallikleri
structural abnormalities yapısal anormallikler
fetal abnormalities fetal anormallikler
glucose abnormalities glukoz anormallikleri
lipid abnormalities lipit anormallikleri
chromosome abnormalities kromozom anomalileri
birth abnormalities doğum anomalileri
gait abnormalities yürüyüş anormallikleri
brain abnormalities beyin anomalileri
genetic abnormalities genetik anormallikler
developmental abnormalities gelişimsel anormallikler
skeletal abnormalities iskelet anomalileri
wall motion abnormalities duvar hareket bozukluğu
heart rhythm abnormalities kalp ritmi anormallikleri
blood abnormalities kan anomalileri
lab abnormalities laboratuvar anormallikleri
clinical abnormalities klinik anormallikler
sweating abnormalities terleme anormallikleri
foetal abnormalities fetal anormallikler
reproductive abnormalities üreme anomalileri
neurological abnormalities nörolojik anormallikler
growth abnormalities büyüme anormallikleri
liver abnormalities karaciğer anormallikleri
coagulation abnormalities pıhtılaşma anormallikleri
kidney abnormalities böbrek anormallikleri
behavioral abnormalities davranışsal anormallikler
abnormalities of liver function tests karaciğer fonksiyon testlerinde anormallikler
ocular abnormalities oküler anormallikler
spinal abnormalities spinal anormallikler
nervous system abnormalities sinir sistemi anomalileri
blood chemistry abnormalities kan kimyası anormallikleri
heart abnormalities kalp anomalileri
craniofacial abnormalities kranyofasiyal anormallikler
liver function abnormalities karaciğer fonksiyon anormallikleri
functional abnormalities fonksiyonel anormallikler
cardiac conduction abnormalities kalp iletim anormallikleri
complex abnormalities karmaşık anormallikler
endocrine abnormalities endokrin anormallikleri
sexual abnormalities cinsel anormallikler
speech abnormalities konuşma anormallikleri
ecg abnormalities ekg anormallikleri
neuromuscular abnormalities nöromüsküler anormallikler