i accept the terms in the license agreement

i accept the terms in the license agreement teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i accept the terms in the license agreement lisans sözleşmesindeki şartları kabul ediyorum

i accept the terms in the license agreement terimi için benzer kelimeler ve anlamları

i accept the terms of the license agreement lisans sözleşmesinin şartlarını kabul ediyorum
accept the license terms lisans koşullarını kabul et
i accept the end user license agreement son kullanıcı lisans sözleşmesini kabul ediyorum
i accept the license agreement lisans sözleşmesini kabul ediyorum
to accept the license agreement lisans sözleşmesini kabul etmek
terms of the license agreement lisans sözleşmesinin şartları
license agreement terms lisans sözleşmesi şartları
i accept the terms and conditions ben şartları ve koşulları kabul ediyorum
accept the terms şartları kabul et
i accept the terms koşulları kabul ediyorum
accept terms and conditions şart ve koşulları kabul et
accept our terms şartlarımızı kabul et
i hereby accept the terms and conditions şartlar ve koşulları kabul ediyorum
on condition that you accept all the terms contained içerdiği tüm şartları kabul etmeniz şartıyla
i accept the legal terms yasal şartları kabul ediyorum
only on the condition that you accept all of the terms sadece tüm şartları kabul etmeniz şartıyla
by using our site, you indicate that you accept these terms sitemizi kullanarak, bu şartları kabul ettiğinizi belirtirsiniz.
please accept the terms lütfen şartları kabul et
accept its terms şartlarını kabul et
if you do not accept these terms bu şartları kabul etmiyorsanız
i have read and accept the terms and conditions şartları ve koşulları okudum ve kabul ediyorum
accept these terms bu şartları kabul et
i have read and accept the terms şartları okudum ve kabul ediyorum
accept general terms and conditions genel şart ve koşulları kabul et
accept terms of use kullanım şartlarını kabul et
you accept these terms and conditions. bu hüküm ve koşulları kabul ediyorsunuz.
tick to accept terms and conditions şartlar ve koşulları kabul etmek için işaretleyin
you must accept and abide by these terms as presented to you size sunulan bu şartları kabul etmeli ve bunlara uymalısınız.
accept all terms and conditions herein; buradaki tüm hüküm ve koşulları kabul et;
accept all terms tüm şartları kabul et
yes, i have read, understand and accept the terms of use and evet, kullanım koşullarını okudum, anladım ve kabul ediyorum
yes, i have read the terms and conditions and accept these b evet, şartları ve koşulları okudum ve kabul ediyorum
accept payment terms ödeme koşullarını kabul et
using this web site indicates that you accept these terms. bu web sitesini kullanmak, bu şartları kabul ettiğinizi gösterir.
i have read and accept the terms of this legal note bu yasal notun şartlarını okudum ve kabul ediyorum
i accept the agreement anlaşmayı kabul ediyorum
i do not accept the agreement anlaşmayı kabul etmiyorum
accept agreement anlaşmayı kabul et
agreement to accept kabul etme sözleşmesi
you accept the user agreement. kullanıcı sözleşmesini kabul ediyorsunuz.
license terms lisans şartları
terms of the license lisans şartları
software license terms yazılım lisans koşulları
license terms and conditions lisans hüküm ve koşulları
subject to the terms and conditions of this license bu lisansın şart ve koşullarına tabi
additional license terms ek lisans koşulları
general license terms and conditions genel lisans hüküm ve koşulları
separate license terms ayrı lisans koşulları
terms of a software license yazılım lisansı şartları
if you comply with these license terms bu lisans şartlarına uyuyorsanız