k-fold cross validation

k-fold cross validation teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
k-fold cross validation k-kat çapraz doğrulama

k-fold cross validation terimi için benzer kelimeler ve anlamları

10-fold cross-validation 10 kat çapraz doğrulama
1.6-fold to 2.2-fold 1,6 katı ila 2,2 katı
1.6-fold to 2.2-fold increase 2,2 kat ila 2,2 kat artış
cross-validation çapraz doğrulama
circular cross cross section dairesel enine kesit
non-validation olmayan doğrulama
validation onaylama
process validation işlem doğrulama
validation report doğrulama raporu
cleaning validation temizlik doğrulama
certificate validation sertifika doğrulama
validation testing doğrulama testi
data validation veri doğrulama
validation date geçerlilik tarihi
validation checks doğrulama kontrolleri
validation code doğrulama kodu
validation process doğrulama işlemi
further validation daha fazla doğrulama
method validation yöntem geçerliliği
validation test doğrulama testi
validation run doğrulama çalışması
validation workshop validasyon atölyesi
product validation ürün doğrulama
parking validation park doğrulama
pending validation onay bekliyor
failed validation doğrulama başarısız
validation against aleyhine doğrulama
validation error doğrulama hatası
validation unit doğrulama birimi
for validation doğrulama için
field validation alan doğrulama
validation studies validasyon çalışmaları
target validation hedef doğrulama
after validation doğrulamadan sonra
validation approach doğrulama yaklaşımı
under validation doğrulama altında
validation plan doğrulama planı
validation procedure doğrulama prosedürü
external validation dış doğrulama
validation package doğrulama paketi
validation requirements doğrulama şartları
input validation giriş doğrulama
self-validation kendini doğrulama
upon validation onaylandıktan sonra
subject to validation doğrulamaya tabi
validation certificate doğrulama sertifikası
account validation hesap doğrulama
market validation pazar doğrulama
design validation tasarım doğrulama
validation batches doğrulama partileri