a 1% increase

a 1% increase teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a 1% increase % 1 artış

a 1% increase terimi için benzer kelimeler ve anlamları

increase artırmak
on the increase yükselişte
increase awareness farkındalığı artırma
sharp increase keskin artış
capital increase sermaye artışı
fold increase artış kat
price increase fiyat artışı
steady increase sürekli bir artış
dramatic increase dramatik artış
an increase artış
further increase daha çok artış
merit increase liyakat artışı
slight increase hafif artış
significant increase önemli artış
salary increase maaş zammı
will increase artacak
rate of increase yükselme oranı
rate increase oran artışı
increase revenue geliri artırmak
steep increase dik artış
percentage increase yüzde artış
marked increase belirgin artış
increase sales satışları artırmak
overall increase genel artış
wage increase zam
increase understanding anlayışı artırmak
increase or decrease artırmak veya azaltmak
pay increase maaş artışı
dramatically increase önemli ölçüde artış
threefold increase üç kat artış
increase efficiency verimliliği artırmak
increase knowledge bilgiyi arttırmak
substantial increase önemli artış
increase in value değer artışı
increase profits kârı arttırmak
net increase net artış
incremental increase artan artış
mean increase ortalama artış
modest increase mütevazı artış
increase business iş artırmak
increase output çıktıyı arttır
share capital increase sermaye artırımı
increase market share pazar payını arttırmak
average increase ortalama artış
revenue increase gelir artışı
huge increase büyük artış
increase in sales satışlarda artış
two-fold increase iki kat artış
increase productivity üretkenliği artırmak
increase and decrease artırmak ve azaltmak