c value

c value teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
c value c değeri

c value terimi için benzer kelimeler ve anlamları

value-value değeri değeri
fair value less costs to sell; value in use; and zero. gerçeğe uygun değer daha düşük maliyet satmak; kullanımdaki değer; ve sıfır.
drop-in value value değer düşüklüğü değeri
asset's fair value less costs to sell and value in use varlığın gerçeğe uygun değeri düşük satış maliyeti ve kullanımdaki değeri
book value approximates fair value defter değeri gerçeğe uygun değer yaklaşık
value-value proposition değer-değer teklifi
higher of value in use and fair value less costs to sell kullanımda değeri yüksek ve gerçeğe uygun değeri daha düşük maliyet
market value to book value multiple piyasa değeri çoklu defter değeri
separating the intrinsic value and time value içsel değer ile zaman değerinin ayrılması
value value for money para için değer
absolute value mutlak değer
added-value tax katma değer vergisi
assessed value değerlendirilen değer
asset value varlık değeri
at face value, take yüz değerinde
biological value biyolojik değer
book value kitap değeri
boundary value problem sınır değer problemi
break-up value parçalanma değeri
buffer value tampon değeri
calorific value kalorifik değer
carbon value karbon değeri
cash value nakit değeri
critical value kritik değer
crossover value çapraz değer
expected value beklenen değer
face value görünür değer
future value gelecekteki değer
hematocrit-value hematokrit değeri
intermediate-value theorem orta değer teoremi
loan value kredi değeri
loan-to-value kredi-değer
market value market değeri
maximum value theorem maksimum değer teoremi
mean value ortalama değer
net asset value net varlık değeri
net present value net bugünkü değer
net realizable value net gerçekleşebilir değer
nominal value nominal değeri
nonforfeiture value sahte olmayan değer
note value not değeri
nu-value nu-değeri
par value nominal değer
phenotypic value fenotipik değer
place value yer değeri
place-value yer değeri
predictive value tahmini değer
present value bugünkü değeri
principal value ana değer
proper value uygun değer