n credit

n credit teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n credit n kredi

n credit terimi için benzer kelimeler ve anlamları

credit where credit is due vadesi geldiğinde kredi
give credit where credit is due kredinin vadesi geldiğinde kredi vermek
credit worthiness, credit standing kredi değerliliği, kredi durumu
giving credit where credit is due kredinin vadesinde kredi verilmesi
credit and non-credit courses kredili ve kredisiz dersler
credit where credit's due kredi borcunun ödenmesi gereken kredi
credit life and credit disability kredi ömrü ve kredi sakatlığı
your credit score will thank you, since each credit report i her kredi raporundan bu yana kredi puanınız size teşekkür edecek
credit reports and credit scores kredi raporları ve kredi puanları
individuals to check their credit report and credit score bireylerin kredi raporlarını ve kredi puanlarını kontrol etmeleri
credit credit kredi kredisi
credit worthiness and credit history kredi değerliliği ve kredi geçmişi
bad-credit credit card kredi kartı kredisi
credit where credit kredi nerede
advanced credit gelişmiş kredi
be a credit to kredi olmak
carbon credit karbon kredisi
commercial credit ticari kredi
consumer credit tüketici kredisi
cooperative credit union kooperatif kredi birliği
credit kredi
credit account kredi hesabı
credit bureau kredi bürosu
credit card kredi kartı
credit crunch kredi krizi
credit default swap varsayılan kredi takası
credit hour kredi saati
credit life insurance kredi hayat sigortası
credit line kredi limiti
credit manager kredi yöneticisi
credit memo alacak dekontu
credit memorandum alacak dekontu
credit mobilier kredi avcısı
credit rating kredi notu
credit risk kredi riski
credit slip kredi fişi
credit squeeze kredi sıkmak
credit standing kredi borcu
credit transfer kredi transferi
credit-reference agency kredi referans ajansı
do credit to kredi yapmak
extend credit to kredi vermek
family credit aile kredisi
full faith and credit tam inanç ve kredi
investment tax credit yatırım vergisi kredisi
letter of credit akreditif
line of credit kredi sınırı
micro-credit mikro kredi
revolving credit döner kredi
social credit sosyal kredi