quadripedal extensor reflex

quadripedal extensor reflex teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quadripedal extensor reflex kuadripedal ekstansör refleksi

quadripedal extensor reflex terimi için benzer kelimeler ve anlamları

extensor ekstensor
extensor muscle of fingers parmakların ekstansör kası
extensor muscle of index finger işaret parmağı ekstansör kas
extensor muscle of little finger küçük parmağın ekstansör kası
extensor retinaculum ekstansör retinakülü
index extensor muscle indeks uzatıcı kas
inferior retinaculum of extensor muscles ekstansör kasların alt retinakülü
long extensor muscle of big toe başparmağın uzun ekstansör kasları
long extensor muscle of thumb başparmak uzun ekstansör kas
long extensor muscle of toes uzun ekstansör ayak parmağı kası
long radial extensor muscle of wrist el bileğinin uzun radyal ekstansör kası
radial extensor muscle of wrist bilekte radyal ekstansör kas
short radial extensor muscle of wrist el bileğinin kısa radyal ekstansör kası
superior retinaculum of extensor muscles ekstansör kasların üstün retinakülü
ulnar extensor muscle of wrist el bileğinde ulnar ekstansör kas
extensor muscles ekstansör kasları
extensor tendon ekstansör tendonu
extensor surfaces uzatıcı yüzeyler
flexor and extensor fleksör ve uzatıcı
extensor thrust uzatıcı itme
wrist extensor bilek ekstansörü
extensor mechanism genişletici mekanizma
knee extensor diz ekstansörü
finger extensor parmak uzatıcı
wrist extensor tendons where they attach at the elbow, bilek ekstansiyon tendonlarını dirseğe taktıkları yere,
hip flexor and extensor kalça fleksörü ve ekstansörü
accommodation reflex konaklama refleksi
achilles reflex aşil refleksi
achilles tendon reflex aşil tendon refleksi
anal reflex anal refleks
ankle reflex ayak bileği refleksi
auditory reflex işitsel refleks
babinski's reflex babinski'nin refleksi
basal joint reflex bazal eklem refleksi
bass reflex bas refleks
bechterew-mendel reflex bechterew-mendel refleks
biceps reflex pazı refleksi
brain's reflex beynin refleksi
celiac plexus reflex çölyak pleksus refleksi
chain reflex zincir refleks
ciliary reflex siliyer refleksi
ciliospinal reflex siliospinal refleks
cochleopalpebral reflex kokleopalpebral refleks
conjunctival reflex konjonktival refleks
corneal reflex kornea refleksi
cough reflex öksürük refleksi
cremasteric reflex cremasteric refleks
crossed reflex çapraz refleks
darwinian reflex darwinci refleks
deep reflex derin refleks