quadrinomial

quadrinomial teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quadrinomial quadrinomial