quadrigeminal body

quadrigeminal body teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quadrigeminal body dörtlü vücut