quadrigatus

quadrigatus teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quadrigatus quadrigatus