quadriceps reflex

quadriceps reflex teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quadriceps reflex kuadriseps refleksi

quadriceps reflex terimi için benzer kelimeler ve anlamları

quadriceps kuadriseps
quadriceps muscle of thigh uyluğun kuadriseps kası
quadriceps femoris kuadriseps femoris
quadriceps tendon kuadriseps tendonu
quadriceps muscle kuadriseps kası
quadriceps and hamstrings kuadriseps ve hamstrings
quadriceps strengthening kuadriseps güçlendirilmesi
quadriceps stretch quadriceps germek
quadriceps femoris muscle quadriceps femoris kası
quadriceps training kuadriseps eğitimi
quadriceps setting kuadriseps ayarı
accommodation reflex konaklama refleksi
achilles reflex aşil refleksi
achilles tendon reflex aşil tendon refleksi
anal reflex anal refleks
ankle reflex ayak bileği refleksi
auditory reflex işitsel refleks
babinski's reflex babinski'nin refleksi
basal joint reflex bazal eklem refleksi
bass reflex bas refleks
bechterew-mendel reflex bechterew-mendel refleks
biceps reflex pazı refleksi
brain's reflex beynin refleksi
celiac plexus reflex çölyak pleksus refleksi
chain reflex zincir refleks
ciliary reflex siliyer refleksi
ciliospinal reflex siliospinal refleks
cochleopalpebral reflex kokleopalpebral refleks
conjunctival reflex konjonktival refleks
corneal reflex kornea refleksi
cough reflex öksürük refleksi
cremasteric reflex cremasteric refleks
crossed reflex çapraz refleks
darwinian reflex darwinci refleks
deep reflex derin refleks
digital reflex dijital refleks
diving reflex dalış refleksi
enterogastric reflex enterogastrik refleks
finger-thumb reflex parmak başparmak refleksi
gag reflex öğürme refleksi
intrinsic reflex içsel refleks
jaw reflex çene refleksi
knee reflex diz refleksi
knee-jerk reflex diz sarsıntısı refleksi
latent reflex gizli refleks
light reflex ışık refleksi
lip reflex dudak refleksi
mayer's reflex mayer'ın refleksi
mendel-bechterew reflex mendel-bechterew refleks
moro's reflex moro & # x27; s refleksi