quadricep

quadricep teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quadricep quadricep

quadricep terimi için benzer kelimeler ve anlamları

quadricep muscles dörtlü kaslar