quadrature of the circle

quadrature of the circle teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quadrature of the circle dairenin karesi

quadrature of the circle terimi için benzer kelimeler ve anlamları

quadrature dördün
quadrature amplitude modulation dörtlü genlik kiplenimi
quadrature phase shift keying dörtlü faz kayması anahtarlama
quadrature droop dörtlü düşüş
quadrature encoder dörtlü kodlayıcı
phase quadrature faz karesi
quadrature detector dörtlü dedektör
quadrature modulation dörtlü modülasyon
quadrature-phase kuadratür-fazlı
quadrature inputs dörtlü girdiler
encoder quadrature kodlayıcı karesi
in phase and quadrature faz ve kareleme halinde
gaussian quadrature gauss karesi
in phase quadrature faz dörtlü halinde
quadrature output dörtlü çıktı
antarctic circle antarktika dairesi
arctic circle kuzey kutup dairesi
azimuth circle azimut çemberi
charmed circle büyülenmek
circle daire
circle absorption anesthesia daire emilim anestezisi
circle graph daire grafiği
circle jerk daire pisliği
circle of confusion karışıklık çemberi
circle of convergence yakınsama çemberi
circle of curvature eğrilik çemberi
circle of declination reddetme çemberi
circle of least confusion en az karışıklık çemberi
circle of willis willis çemberi
circle the wagons vagonları daire içine al
circle time daire zamanı
circle-in daire içinde
circle-out daire üzerinden
color circle renk çemberi
come full circle çembere gel
corn circle mısır çemberi
crop circle ekin çemberi
defensive circle savunma çemberi
dip circle daldırma çemberi
diurnal circle günlük daire
dress circle elbise çemberi
equinoctial circle göksel ekvator
family circle aile çevresi
full circle tam daire
full circle, come tam daire, gel
half-circle yarım daire
haller's circle haller & # x27; s dairesi
hour circle saat çemberi
hut circle kulübe daire
inner circle iç çember