quadraphony

quadraphony teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quadraphony quadraphony