quadrantal

quadrantal teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quadrantal kuadrantal

quadrantal terimi için benzer kelimeler ve anlamları

quadrantal corrector dörtgen düzeltici