quadrangular

quadrangular teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quadrangular dört köşeli

quadrangular terimi için benzer kelimeler ve anlamları

quadrangular prism dörtgen prizma