quack grass

quack grass teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı