u male or female?

u male or female? teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u male or female? erkek mi bayan mı

u male or female? terimi için benzer kelimeler ve anlamları

female female male kadın kadın erkek
male-male sex erkek-erkek cinsiyeti
male-male competition erkek-erkek yarışması
male-male love erkek-erkek aşkı
female-to-male dişi-erkek
male-to-female erkekten kadına
the female of the species is more deadly than the male türlerin dişi erkeklerden daha ölümcül
male and female erkek ve kadın
male female erkek kadın
male or female erkek veya kadın
gender male female cinsiyet erkek kadın
female male kadın erkek
sex male female seks erkek kadın
female to male ratio kadın erkek oranı
male to female ratio erkek kadın oranı
male and female students bay ve bayan öğrenciler
sex male or female erkek veya dişi cinsiyet
male and female subjects erkek ve dişi denekler
male and female workers bay ve bayan işçiler
u r male or female erkek misin kadın mısın
either male or female erkek ya da kadın
ratio of female to male kadın erkek oranı
male o female bay o bayan
male and female patients bay ve bayan hastalar
male and female gender erkek ve kadın cinsiyet
male and female connectors erkek ve dişi konnektörler
male and female condoms erkek ve dişi prezervatifler
female and male kadın ve erkek
male-female gap erkek-dişi boşluk
male y female bay y bayan
male to female was erkek dişi
male and female participants erkek ve bayan katılımcılar
male and female plant erkek ve dişi bitki
both the male and female hem erkek hem de dişi
male and female role model erkek ve kadın rolü modeli
both male and female reproductive organs hem erkek hem de dişi üreme organları
male-female relations erkek-kadın ilişkileri
male and female ends erkek ve dişi biter
male and female children bay ve bayan çocuklar
male and female youth bay ve bayan gençlik
male versus female erkek kadına karşı
female and male students kız ve erkek öğrenciler
be male or female erkek ya da kadın olmak
female to male reassignment dişi-erkek atama
in both male and female patients hem erkek hem de kadın hastalarda
male-female interlock joint erkek-dişi kilit bağlantısı
male and female parts erkek ve dişi parçalar
male and female staff bay ve bayan personel
equal pay for male and female workers kadın ve erkek işçilere eşit ücret
ratio of estimated female to male earned income tahmini kadının erkek kazancına oranı