w.p.a. risk

w.p.a. risk teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
w.p.a. risk w.p.a. risk

w.p.a. risk terimi için benzer kelimeler ve anlamları

risk assessment and risk reduction risk değerlendirmesi ve risk azaltma
liquidity risk is the risk that likidite riski;
and manage risk to be within its risk appetite ve risk iştahı dahilinde olma riskini yönetin
amount at risk risk altındaki miktar
assigned risk atanmış risk
at risk riskli
calculated risk hesaplanmış risk
counterparty risk karşı taraf riski
country risk ülke riski
credit risk kredi riski
empiric risk ampirik risk
high-risk yüksek risk
recurrence risk tekrarlama riski
regulatory risk düzenleyici risk
risk risk
risk aversion riskten kaçınma
risk capital risk sermayesi
risk factor risk faktörü
risk life and limb risk ömrü ve uzuv
risk management risk yönetimi
risk-averse riskten kaçınan
risk-benefit risk-fayda
risk-manager risk yöneticisi
run a risk riske girmek
sea risk deniz riski
security risk güvenlik riski
war risk insurance savaş riski sigortası
risk assessment risk değerlendirmesi
increased risk artan risk
risk appetite risk arzusu
at your own risk kendi sorumluluğunuzda
risk taking risk almak
downside risk olumsuz risk
risk premium risk primi
currency risk döviz riski
take a risk risk almak
risk mitigation risk azaltma
put at risk tehlikeye at
pose a risk risk oluşturmak
tail risk kuyruk riski
risk averse riskten kaçınma
risk taker risk alan
risk exposure riske maruz kalma
risk of loss kaybetme riski
operational risk operasyonel risk
health risk sağlık riski
risk profile risk profili
default risk varsayılan risk
risk factors risk faktörleri
run the risk risk almak