v-ledge

v-ledge teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
v-ledge v-çıkıntı

v-ledge terimi için benzer kelimeler ve anlamları

know-ledge bilgi
ledge çıkıntı
window ledge pencere kenarı
rock ledge kaya çıkıntısı
rocky ledge kayalık çıkıntı
mountain ledge dağ çıkıntısı
narrow ledge dar çıkıntı
off the ledge çıkıntıdan
flat ledge düz çıkıntı
stone ledge taş çıkıntı
on a ledge bir çıkıntıda
support ledge destek çıkıntısı
on the ledge çıkıntıda
overhanging ledge taşkın çıkıntı
bottom ledge alt çıkıntı
off a ledge çıkıntıdan
roof ledge çatı çıkıntısı
ledge of rock kaya çıkıntısı
standing on the ledge çıkıntının üzerinde duran
underwater ledge sualtı çıkıntısı
shower ledge duş başlığı
small ledge küçük çıkıntı
front ledge ön çıkıntı
ledge book çıkıntı defteri
from the ledge çıkıntıdan
ice ledge buz çıkıntısı
sitting ledge oturma çıkıntısı
over a ledge bir çıkıntının üzerinde
ledge board çıkıntıya kurulu
deep-ledge derin çıkıntı
ledge plate çıkıntı plakası
on that ledge o çıkıntıda
windows with stone ledge taş çıkıntıya sahip pencereler
safe ledge güvenli çıkıntı
ledge account çıkıntı hesabı
own ledge kendi çıkıntı
sitting on a ledge bir çıkıntının üzerinde oturan
ledge upon çıkıntı yapmak
natural ledge doğal çıkıntı
ledge strip çıkıntı şeridi
highest ledge en yüksek çıkıntı
ledge inside çıkıntıya
ledge clerk çıkıntı memuru
ledge type çıkıntıya tipi
ledge for çıkıntı için
sub-ledge accounts çıkıntı yapan hesaplar