b-cycle

b-cycle teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b-cycle b-çevrim

b-cycle terimi için benzer kelimeler ve anlamları

from cycle to cycle döngüden döngüye
bethe cycle başka bir şey
billing cycle fatura döngüsü
biogeochemical cycle biyojeokimyasal döngü
business cycle iş döngüsü
callippic cycle callippic döngüsü
calvin cycle calvin döngüsü
carbon cycle karbon döngüsü
carbon dioxide cycle karbondioksit döngüsü
carbon-nitrogen cycle karbon azot çevrimi
cardiac cycle kalp döngüsü
carnot cycle carnot döngüsü
cell cycle hücre döngüsü
citric acid cycle sitrik asit döngüsü
clausius cycle clausius döngüsü
closed cycle kapalı çevrim
cori cycle cori döngüsü
cycle çevrim
cycle billing çevrim faturalandırması
cycle of erosion erozyon döngüsü
cycle of indiction gösterge döngüsü
cycle-of-indiction çevrim-of-indiction
dicarboxylic acid cycle dikarboksilik asit döngüsü
diesel cycle dizel çevrimi
economic cycle ekonomik döngü
estrous cycle östrus döngüsü
fairy cycle peri döngüsü
fatty acid oxidation cycle yağ asidi oksidasyon döngüsü
fenian cycle fenian döngüsü
four-cycle dört zamanlı
hit for the cycle döngü için vurmak
hydrologic cycle hidrolojik döngü
isometric period of cardiac cycle kalp döngüsünün izometrik dönemi
krebs cycle krebs döngüsü
krebs ornithine cycle krebs ornitin döngüsü
krebs urea cycle krebs üre döngüsü
krebs-henseleit cycle krebs-henseleit döngüsü
life cycle yaşam döngüsü
limit-cycle sınırı döngüsü
lunar cycle ay döngüsü
menstrual cycle adet döngüsü
metonic cycle ay çevrimi
nitrogen cycle nitrojen döngüsü
oestrous cycle öfkeli döngü
otto cycle otto döngüsü
ovarian cycle yumurtalık döngüsü
oxygen cycle oksijen döngüsü
product life cycle ürün yaşam döngüsü
rankine cycle rankine döngüsü
reproductive cycle üreme döngüsü