i accept the license agreement

i accept the license agreement teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i accept the license agreement lisans sözleşmesini kabul ediyorum

i accept the license agreement terimi için benzer kelimeler ve anlamları

i accept the terms of the license agreement lisans sözleşmesinin şartlarını kabul ediyorum
i accept the end user license agreement son kullanıcı lisans sözleşmesini kabul ediyorum
to accept the license agreement lisans sözleşmesini kabul etmek
i accept the terms in the license agreement lisans sözleşmesindeki şartları kabul ediyorum
accept the license terms lisans koşullarını kabul et
i accept the agreement anlaşmayı kabul ediyorum
i do not accept the agreement anlaşmayı kabul etmiyorum
accept agreement anlaşmayı kabul et
agreement to accept kabul etme sözleşmesi
you accept the user agreement. kullanıcı sözleşmesini kabul ediyorsunuz.
license agreement lisans anlaşması
end user license agreement son kullanıcı lisans anlaşması
software license agreement yazılım lisans anlaşması
trademark license agreement ticari marka lisans sözleşmesi
distribution license agreement dağıtım lisans sözleşmesi
master license agreement ana lisans sözleşmesi
user license agreement kullanıcı lisans sözleşmesi
patent license agreement patent lisans sözleşmesi
separate license agreement ayrı lisans sözleşmesi
content license agreement içerik lisans sözleşmesi
copyright license agreement telif hakkı lisans sözleşmesi
enterprise license agreement kurumsal lisans sözleşmesi
cross license agreement çapraz lisans sözleşmesi
end user software license agreement son kullanıcı yazılımı lisans sözleşmesi
license and service agreement lisans ve servis anlaşması
exclusive license agreement özel lisans sözleşmesi
brand license agreement marka lisans sözleşmesi
program license agreement program lisans sözleşmesi
agreement on the license lisans sözleşmesi
service license agreement servis lisans sözleşmesi
intellectual property license agreement fikri mülkiyet lisans sözleşmesi
volume license agreement toplu lisans sözleşmesi
technology license agreement teknoloji lisans sözleşmesi
applicable license agreement geçerli lisans sözleşmesi
use license agreement lisans sözleşmesini kullan
under a license agreement lisans sözleşmesi altında
this end-user license agreement bu son kullanıcı lisans sözleşmesi
international license agreement uluslararası lisans sözleşmesi
terms of the license agreement lisans sözleşmesinin şartları
site license agreement site lisans sözleşmesi
purchase and license agreement satın alma ve lisans sözleşmesi
end license agreement lisans sözleşmesini sonlandırın
except as warranted in the license agreement lisans sözleşmesinde garanti edilenler hariç
enter into a license agreement bir lisans sözleşmesine girmek
trademarks license agreement ticari markalar lisans sözleşmesi
licensed application end user license agreement lisanslı uygulama son kullanıcı lisans sözleşmesi
product license agreement ürün lisans sözleşmesi
this license agreement bu lisans sözleşmesi
furnished under a license agreement bir lisans anlaşması altında döşenmiş
entered into a license agreement bir lisans sözleşmesine girildi