x-core

x-core teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-core x-çekirdekli

x-core terimi için benzer kelimeler ve anlamları

core and non-core resources çekirdek ve çekirdek olmayan kaynaklar
core and non-core çekirdek ve çekirdek olmayan
core-core rate çekirdek çekirdek oranı
core-core inflation index çekirdek çekirdek enflasyon endeksi
core-core consumer price index çekirdek çekirdek tüketici fiyat endeksi
iron core and air core demir çekirdekli ve hava çekirdekli
core-core inflation çekirdek çekirdek enflasyon
air core coil hava çekirdekli bobin
air-core hava çekirdeği
common core ortak çekirdek
core çekirdek
core barrel karotiyer
core city çekirdek şehir
core competency temel yetkinlik
core curriculum çekirdek müfredat
core drawing çekirdek çizim
core dump çekirdek dökümü
core gender identity temel cinsiyet kimliği
core store çekirdek mağaza
core strength çekirdek güç
core subjects temel konular
core time en yoğun iş saatleri
core tool çekirdek aracı
core- core
deep-sea core derin deniz çekirdeği
ferrite core demir çekirdek
hard-core kararlı
hepatitis b core antigen hepatit b çekirdek antijeni
magnetic core manyetik çekirdek
rotten to the core çürük çekirdek
soft-core yumuşak çekirdekli
to the core çekirdeğe
tortoise-core kaplumbağa çekirdekli
core business temel iş
core values temel değerler
core competencies temel yeterlilik
core team çekirdek takımı
at the core merkezde
at its core onun çekirdeğinde
core group çekirdek grup
core competence temel yetkinlik
core inflation çekirdek enflasyon
core temperature çekirdek sıcaklığı
core principles temel prensipler
non-core temel olmayan
core technology çekirdek teknolojisi
core product çekirdek ürün
core capital çekirdek sermaye
core services çekirdek hizmetler
core skills ana beceriler