yeast nucleic acid

yeast nucleic acid teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yeast nucleic acid maya nükleik asidi

yeast nucleic acid terimi için benzer kelimeler ve anlamları

nucleic acid nükleik asit
nucleic-acid probe nükleik asit probu
pentose nucleic acid pentoz nükleik asit
nucleic acid testing nükleik asit testi
nucleic acid amplification test nükleik asit amplifikasyon testi
nucleic acid sequence nükleik asit dizisi
nucleic acid probes nükleik asit sondaları
nucleic acid amplification nükleik asit amplifikasyonu
nucleic acid detection nükleik asit tespiti
target nucleic acid hedef nükleik asit
nucleic acid strand nükleik asit teli
nucleic acid extraction nükleik asit ekstraksiyonu
peptide nucleic acid peptid nükleik asit
hiv-1 nucleic acid test hiv-1 nükleik asit testi
desoxyribo-nucleic acid desoksiribo-nükleik asit
nucleic acid test nükleik asit testi
viral nucleic acid viral nükleik asit
nucleic acid stain nükleik asit lekesi
nucleic acid molecule nükleik asit molekülü
nucleic acid synthesis nükleik asit sentezi
nucleic acid technology nükleik asit teknolojisi
donor nucleic acid donör nükleik asit
nucleic acid hybridization nükleik asit hibridizasyonu
nucleic acid-amplification testing nükleik asit amplifikasyon testi
naked nucleic acid çıplak nükleik asit
single-stranded nucleic acid tek sarmallı nükleik asit
double-stranded nucleic acid çift sarmallı nükleik asit
nucleic acid sequencing nükleik asit dizilimi
amplified nucleic acid güçlendirilmiş nükleik asit
hiv nucleic acid test hiv nükleik asit testi
nucleic acid sequence based amplification nükleik asit dizisi bazlı amplifikasyon
detecting nucleic acid nükleik asit tespiti
labeled nucleic acid probes etiketli nükleik asit probları
nucleic acid binding dyes nükleik asit bağlama boyaları
protein and nucleic acid protein ve nükleik asit
nucleic acid purification nükleik asit saflaştırma
nucleic acid-free nükleik asit içermeyen
nucleic nükleik
nucleic acids nükleik asitler
nucleic acids research nükleik asit araştırması
nucleic assays nükleik deneyler
eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid eikosapentaenoik asit ve dokosahekssaenoik asit
amino acid and organic acid metabolism amino asit ve organik asit metabolizması
amino acid glutamic acid amino asit glutamik asit
salicylic acid and lactic acid salisilik asit ve laktik asit
citric acid, tartaric acid sitrik asit, tartarik asit
06 01 01* sulphuric acid and sulphurous acid 06 01 01 * sülfürik asit ve sülfürik asit
bottom yeast alt maya
brewer's yeast bira mayası
surface yeast yüzey mayası