yearningly

yearningly teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yearningly özlemle

yearningly terimi için benzer kelimeler ve anlamları

looked yearningly özlemle baktı