year-around

year-around teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
year-around yıl boyunca

year-around terimi için benzer kelimeler ve anlamları

what goes around comes around ne ekersen onu biçersin
goes around comes around ne ekersen onu biçersin
what goes around come around ne ekersen onu biçersin
whats goes around comes around ne ekersen onu biçersin
my head around around kafam etrafımda
going around and around dolaşıp dolaşmak
what goes around,came around ne ekersen onu biçersin
around the year yıl civarında
all year around tüm yıl boyunca
year around yıl boyunca
around one year yaklaşık bir yıl
around the new year yeni yıl civarında
whole year around bütün yıl boyunca
around the turn of the year yıl civarında
around a year yaklaşık bir yıl
with the new year around the corner köşede yeni yıl
around year 2012 2012 yılı civarında
around five year yaklaşık beş yıl
come around once a year yılda bir kez gelip
of around a year yaklaşık bir yıl
around 1000 year yaklaşık 1000 yıl
to last around a year yaklaşık bir yıl sürmek
around this time last year geçen sene bu zamanlar
year in, year out yıl içinde yıl dışında
year on year yıl yıl
year after year yıllar geçtikçe
year to year yıldan yıla
from year to year yıldan yıla
year in year out yıl içinde yıl dışında
year in and year out yıl ve yıl
year on year growth yıllık büyüme
year-on-year increase yıllık artış
year-to-year basis yıldan yıla
year-on-year fall yıllık düşüş
year-on-year basis yıllık bazda
year-over-year basis yıl bazında
on a year to year basis yıldan yıla
year-over-year growth yıldan yıla büyüme
year-over-year increase yıldan yıla artış
year on year change yıllık değişim
year upon year yıldan yıla
year by year basis yıl bazında
year-on-year sales yıllık satışlar
year-to-year growth yıldan yıla büyüme
year-over-year sales yıldan yıla satışlar
year-on-year reduction yıllık azalma
on a year-over-year basis yıl bazında
year-on-year comparison yıl bazında karşılaştırma
year on year rate yıllık oran
year on year inflation yıllık enflasyon