year of grace

year of grace teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
year of grace lütuf yılı

year of grace terimi için benzer kelimeler ve anlamları

year grace period yıl ödemesiz dönem
2 year grace period 2 yıl ödemesiz dönem
with a 2 year grace period 2 yıllık ödemesiz
one year grace bir yıl lütuf
a 2 year grace period 2 yıllık ödemesiz dönem
first year's grace ilk yıl nezaket
two year grace iki yıl lütuf
a grace-filled year zarafet dolu bir yıl
a five-year grace period beş yıllık ödemesiz dönem
year grace yüce lütuf
option of 1 year grace period 1 yıl ödemesiz süre seçeneği
amazing grace amazing grace
coup de grace son darbe
days of grace lütuf günleri
fall from grace gözden düşmek
herb of grace lütuf otu
herb-of-grace bitki-yetkisiz
justification by grace, through faith lütufla gerekçe, iman yoluyla
pilgrimage of grace lütuf hac
prevenient grace hakim lütuf
saving grace zarafet tasarrufu
saving grace, a lütuf tasarrufu, bir
say grace lütuf de
state of grace lütuf hali
there but for the grace of god go i orada ama tanrının lütfu için ben
with bad grace şerefsiz
with good grace iyi nezaketle
your-grace your-ödemesiz
grace zarafet
grace cup zarafet fincan
grace note lütuf notu
grace period ödemesiz dönem
grace-and-favor zarafet-ve-iyilik
grace-and-favour zarafet-ve-iyilik
your grace senin lütuf
period of grace lütuf süresi
with grace zarafetle
grace under pressure baskı altında zarafet
by the grace of god tanrının lütfu
grace a lütuf a
without grace lütuf olmadan
fell from grace lütuftan düştü
fallen from grace lütuftan düşmüş
falling from grace gözden düşmek
full of grace yücelik içinde
grace days lütuf günleri
in grace nezaketle
quiet grace sessiz lütuf
have the good grace to şerefine sahip olmak
grace of god tanrı lütfu