yarn-dyed

yarn-dyed teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yarn-dyed ipliği boyalı

yarn-dyed terimi için benzer kelimeler ve anlamları

dyed yarn boyalı iplik
yarn dyed stripes boyalı iplikler
yarn dyed fabric iplik boyalı kumaş
yarn-dyed check ipliği boyalı kontrol
deep-dyed derin boyanmış
double-dyed kaşarlanmış
dyed-in-the-wool hakiki
piece-dyed top boyama
tie-dyed tie-boyanmış
dyed boyalı
dyed hair boyalı saç
dyed in the wool yünlü boyalı
solution dyed çözelti boyalı
plain dyed düz boyalı
drum dyed boyalı davul
dope dyed boyalı boya
deep dyed derin boyalı
dyed fabric boyalı kumaş
dyed-through boyanmış dönüşümü
non-dyed olmayan boyalı
dyed red boyalı kırmızı
solution dyed nylon çözelti boyalı naylon
hand dyed el boyalı
dyed cotton boyalı pamuk
dyed my hair saçlarımı boyadım
may be dyed boyalı olabilir
dyed with ile boyanmış
dyed green boyalı yeşil
dyed blue boyalı mavi
henna-dyed kına-boyalı
custom-dyed özel boyanmış
dyed her hair saçını boyalı
stock dyed stok boyalı
garments dyed boyalı giysiler
dyed black boyalı siyah
dyed blond hair boyalı sarı saçlı
she dyed her hair o saçını boyadı
fast dyed hızlı boyalı
fluorescently dyed floresan boyalı
dyed leather boyalı deri
dyed water boyalı su
spun-dyed eğrilerek boyanmış
dyed in the mass kitlede boyalı
batch dyed toplu boyalı
were dyed boyandı
dyed denim boyalı denim
i dyed my hair saçımı boyadım
dyed-to-match boyalı-için-maç
dyed liquid boyalı sıvı
dyed using kullanarak boyalı