yarding

yarding teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yarding yarding

yarding terimi için benzer kelimeler ve anlamları

yarding systems iplik sistemleri
cable yarding system kablo sistemi