yappy

yappy teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yappy gürültücü