v-bombs

v-bombs teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
v-bombs v-bomba

v-bombs terimi için benzer kelimeler ve anlamları

bombs bombalar
bombs away uzak bombalar
drop bombs bomba atmak
e-mail bombs e-posta bombaları
dropping bombs bomba atma
aerial bombs hava bombaları
unexploded bombs patlamamış bombalar
software bombs yazılım bombaları
sound bombs ses bombaları
bullets bombs mermi bombaları
gasoline bombs benzin bombaları
bombs and bullets bombalar ve mermiler
planting bombs bomba dikim
buster bombs buster bombaları
throw bombs bomba atmak
f-bombs f bombaları
unguided bombs güdümsüz bombalar
destruction by bombs bomba imhası
plant bombs bitki bombaları
bombs were dropped bombalar atıldı
derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of sahipsiz mayın torpido bombaları veya diğer sahipsiz silahlar
throwing bombs bomba atma
allied bombs müttefik bombalar
rained bombs yağmurlu bombalar
hail of bombs bomba dolu
dropping of atomic bombs atom bombası atıyor
bombs dropped bombalar düştü
bombs explode bombalar patlayacak
pamphlet bombs broşür bombaları
laser guided bombs lazer güdümlü bombalar
making bombs bomba yapmak
viruses, worms, time bombs or other similar programs virüsler, solucanlar, saatli bombalar veya benzeri programlar
bombs would go off bombalar patlayacak
away from the bombs bombalardan uzak
air-dropped bombs havaya atılan bombalar
bombs going off bombalar patlıyor
bombs raining bombalar yağmur
land mines and cluster bombs kara mayınları ve küme bombaları
rockets red glare bombs roket kırmızı parlama bombaları
addition to the frequent use of gas bombs gaz bombalarının sık kullanılmasına ek olarak
patrol bombs devriye bombaları
10-year bombs 10 yıl bomba
j-bombs j-bombalar
setting off bombs bombaları patlatmak
bombs leave bombalar ayrıldı
bombs and pistols bombalar ve tabancalar
h bombs saatli bombalar
small bombs küçük bombalar
the atomic bombs dropped on atom bombası düştü
to make bombs bomba yapmak