y-chromosome

y-chromosome teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
y-chromosome y-kromozom

y-chromosome terimi için benzer kelimeler ve anlamları

a chromosome bir kromozom
accessory chromosome aksesuar kromozomu
acrocentric chromosome akrosantrik kromozom
b chromosome b kromozomu
bivalent chromosome iki değerli kromozom
christchurch chromosome christchurch kromozomu
chromosome kromozom
chromosome aberration kromozom sapması
chromosome band kromozom bandı
chromosome map kromozom haritası
chromosome mapping kromozom haritalaması
chromosome number kromozom sayısı
fragile x-chromosome kırılgan x kromozomu
heterotypical chromosome heterotipik kromozom
homologous chromosome homolog kromozom
metacentric chromosome metasentrik kromozom
philadelphia chromosome philadelphia kromozomu
polytene chromosome polietilen kromozomu
ring chromosome halka kromozomu
satellite chromosome uydu kromozomu
sex chromosome seks kromozomu
sex chromosome imbalance cinsiyet kromozomu dengesizliği
x chromosome x kromozomu
x-chromosome x-kromozomal
y chromosome y kromozomu
giemsa chromosome banding stain giemsa kromozomu bant lekesi
chromosome abnormalities kromozom anomalileri
chromosome aberrations kromozom sapmaları
chromosome disorder kromozom bozukluğu
chromosome deletion kromozom silme
chromosome abnormality kromozom anomalisi
chromosome rearrangement kromozom düzenlenmesi
chromosome breakage kromozom kırılması
chromosome conditions kromozom koşulları
chromosome pair kromozom çifti
chromosome break kromozom sonu
short arm of chromosome kromozomun kısa kolu
philadelphia chromosome positive philadelphia kromozomu pozitif
chromosome-linked kromozomuna bağlı
chromosome damage kromozom hasarı
chromosome test kromozom testi
mammalian chromosome aberration test memeli kromozomu sapma testi
chromosome banding kromozom bandı
long arm of chromosome uzun kromozom kolu
chromosome 13 deletion kromozom 13 silme
chromosome dna kromozom dna
chromosome painting kromozom boyama
sex chromosome abnormalities cinsiyet kromozom anomalileri
chromosome defects kromozom kusurları
chromosome segregation kromozom ayrımı