x-axis

x-axis teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-axis x koordinatı

x-axis terimi için benzer kelimeler ve anlamları

a-axis a-eksenine
axis eksen
axis deer eksenli geyik
axis deviation eksen sapması
axis of abscissas abscissas ekseni
axis of evil kötülük ekseni
axis of ordinates koordinatların ekseni
axis of revolution devir ekseni
axis of symmetry simetri ekseni
axis powers eksen güçleri
axis traction eksen çekişi
axis-of-abscissas eksen-of-apsislerdeki
axis-of-ordinates eksen-of-the koordinat
axis-ordinates eksen koordine
axis-traction forceps eksen-çekiş forsepsleri
b-axis b ekseni
basibregmatic axis basibregmatik eksen
basicranial axis temel eksen
basifacial axis temel eksen
biauricular axis biauriküler eksen
c-axis c ekseni
cephalocaudal axis sefalokkadal eksen
cerebrospinal axis beyin omurilik ekseni
conjugate axis eşlenik eksen
crystallographic axis kristalografik eksen
electrical axis elektrik ekseni
facial axis yüz ekseni
frontal axis ön eksen
imaginary axis hayali eksen
long axis uzun eksen
major axis ana eksen
minor axis küçük eksen
neutral axis nötr eksen
optic axis optik eksen
pelvic axis pelvik eksen
polar axis kutup ekseni
principal axis ana eksen
principal optic axis ana optik eksen
radical axis radikal eksen
real axis gerçek eksen
rotation axis dönme ekseni
rotation-inversion axis dönme ters çevirme ekseni
sagittal axis sagital eksen
screw axis vida ekseni
secondary axis ikincil eksen
semimajor axis yarı büyük eksen
semiminor axis yarı eksen
transverse axis enine eksen
transverse horizontal axis enine yatay eksen
visual axis görsel eksen