d weak

d weak teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
d weak d zayıf

d weak terimi için benzer kelimeler ve anlamları

spirit is willing but the flesh is weak, the ruh isteklidir, ancak et zayıftır,
weak zayıf
weak accumulation point zayıf birikim noktası
weak as a kitten yavru kedi kadar zayıf
weak ending zayıf son
weak force zayıf kuvvet
weak inter-action force zayıf hareketler arası kuvvet
weak interaction zayıf etkileşim
weak link zayıf bağlantı
weak moment, in a zayıf bir an
weak nuclear force zayıf nükleer kuvvet
weak safety zayıf güvenlik
weak sauce zayıf sos
weak side zayıf taraf
weak sister zayıf kız kardeş
weak-headed zayıf başlı
weak-hearted zayıf kalpli
weak-kneed azimsiz
weak-minded zayıf görüşlü
weak-willed zayıf iradeli
weak point zayıf nokta
weak spot zayıf nokta
weak acid zayıf asit
weak growth zayıf büyüme
weak evidence zayıf kanıt
weak governance zayıf yönetişim
weak economy zayıf ekonomi
weak demand zayıf talep
weak performance zayıf performans
weak signal zayıf sinyal
weak password zayıf şifre
weak ties zayıf bağlar
too weak çok zayıf
weak data zayıf veri
weak tea zayıf çay
weak heart zayıf kalp
weak enforcement zayıf yaptırım
weak battery zayıf pil
weak position zayıf pozisyon
weak coffee zayıf kahve
weak results zayıf sonuçlar
weak sustainability zayıf sürdürülebilirlik
weak forms yetersiz formlar
weak solution zayıf çözüm
weak at the knees dizleri zayıf
get weak zayıflamak
weak in the knees dizlerde zayıf
remains weak zayıf kalır
weak batteries zayıf piller
weak infrastructure zayıf altyapı