k-rated transformers

k-rated transformers teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
k-rated transformers k dereceli transformatörler

k-rated transformers terimi için benzer kelimeler ve anlamları

current transformers and potential transformers akım transformatörleri ve potansiyel transformatörler
oil filled transformers yağ dolu transformatörler
oil-filled electrical transformers yağla doldurulmuş elektrik transformatörleri
drive isolation transformers sürücü izolasyon transformatörleri
pcb transformers pcb transformatörleri
test transformers test transformatörleri
inductive voltage transformers endüktif voltaj transformatörleri
current and voltage transformers akım ve gerilim transformatörleri
energy transformers enerji transformatörleri
transformers installations transformatörler tesisatları
intermediate transformers ara transformatörler
k-factor transformers k faktörü transformatörleri
buck-boost transformers kova artırma transformatörleri
cooled transformers soğutmalı transformatörler
1000 kva transformers 1000 kva transformatörler
transformers are oil-filled transformatörler yağ doludur
power and distribution transformers güç ve dağıtım transformatörleri
tap changes transformers musluk trafo değiştirir
liquid dielectric transformers sıvı dielektrik transformatörler
substations transformers trafo merkezleri
radial-fed transformers radyal beslemeli transformatörler
liquid immersed distribution transformers sıvı daldırmalı dağıtım transformatörleri
capacitors transformers kapasitörler
transformers drawings transformatörler çizimleri
purchase transformers transformatör satın al
operating transformers işletme transformatörleri
kv instrument transformers kv enstrüman transformatörleri
, transformers and inverters , transformatörler ve eviriciler
bushing-type current transformers burç tipi akım transformatörleri
heavy transformers ağır transformatörler
transformers 2 windings transformatörler 2 sargılar
transformers operating çalışan transformatörler
cells and transformers hücreler ve transformatörler
transformers supplying tedarik trafoları
this type of transformers bu tip transformatörler
transformers rectifiers transformatör redresörleri
abb liquid filled transformers abb sıvı dolu transformatörler
transformers finished products transformatör bitmiş ürünler
transformers services transformatör hizmetleri
energy efficiency in distribution transformers dağıtım transformatörlerinde enerji verimliliği
lines, transformers çizgiler, transformatörler
fans and transformers fanlar ve transformatörler
2.4 buck-boost transformers 2,4 kova artırma transformatörleri
multi-ratio current transformers çok oranlı akım transformatörleri
set of current transformers akım trafo seti
social transformers sosyal transformatörler
amorphous transformers amorf transformatörler
transformers business transformatörler işletme
radial feed transformers radyal besleme transformatörleri
transformers for voltages gerilimler için transformatörler