d sales

d sales teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
d sales d satış

d sales terimi için benzer kelimeler ve anlamları

sales representatives or written sales material satış temsilcileri veya yazılı satış materyali
francis of sales satış frangı
off-sales kapalı satış
sales satış
sales check satış kontrol
sales finance company satış finansmanı şirketi
sales forecast satış tahmini
sales pitch satış konuşması
sales promotion satış promosyonu
sales register satış sicili
sales rep satış temsilcisi
sales representative satış temsilcis
sales resistance satış direnci
sales slip satış fişi
sales talk satış konuşması
sales tax satış vergisi
sales trader satış tüccarı
sales manager satış müdürü
sales force satış ekibi
retail sales perakende satışlar
sales order satış siparişi
sales revenue satış geliri
sales support satış desteği
net sales net satış
sales assistant satış danışmanı
sales leads satış ilanları
cost of sales satışların maliyeti
sales figures satış rakamları
field sales saha satışları
gross sales brüt satış
sales pipeline satış boru hattı
sales performance satış performansı
sales associate satış asistanı
sales funnel satış hunisi
return on sales satış dönüşü
after sales satış sonrası
sales executive satış yöneticisi
sales agreement satış sözleşmesi
sales management satış yönetimi
sales call satış araması
days sales outstanding gün satış olağanüstü
sales department satış departmanı
sales literature satış literatürü
sales team satış ekibi
sales target satış hedefi
after sales service satış sonrası servis
sales agent satış acentası
inside sales iç satışlar
sales office satış ofisi
sales director satış müdürü