c of temperature

c of temperature teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
c of temperature sıcaklık c

c of temperature terimi için benzer kelimeler ve anlamları

coolant temperature temperature soğutucu sıcaklık sıcaklığı
absolute temperature mutlak sıcaklık
absolute temperature scale mutlak sıcaklık ölçeği
apparent temperature görünür sıcaklık
color temperature renk sıcaklığı
colour temperature renk sıcaklığı
critical temperature kritik sıcaklık
curie-temperature küri sıcaklık
dew-point temperature çiğlenme noktası sıcaklığı
effective temperature etkili sıcaklık
international practical temperature scale uluslararası pratik sıcaklık ölçeği
international temperature scale uluslararası sıcaklık ölçeği
relative temperature scale bağıl sıcaklık ölçeği
room temperature oda sıcaklığı
run a temperature sıcaklık çalıştırmak
standard temperature standart sıcaklık
standard temperature and pressure standart sıcaklık ve basınç
temperature sıcaklık
temperature gradient sıcaklık gradyanı
temperature inversion sıcaklık değişimi
temperature spot sıcaklık noktası
temperature-humidity index sıcaklık-nem endeksi
thermodynamic temperature termodinamik sıcaklık
transition temperature geçiş sıcaklığı
operating temperature çalışma sıcaklığı
temperature range sıcaklık aralığı
ambient temperature ortam sıcaklığı
core temperature çekirdek sıcaklığı
temperature probe sıcaklık probu
storage temperature depolama sıcaklığı
temperature gauge sıcaklık göstergesi
over temperature aşırı sıcaklık
temperature rise sıcaklık artışı
working temperature çalışma sıcaklığı
air temperature hava sıcaklığı
temperature rating sıcaklık derecesi
high temperature yüksek sıcaklık
at room temperature oda sıcaklığında
average temperature ortalama sıcaklık
melting temperature erime sıcaklığı
core body temperature çekirdek vücut ısısı
mean temperature ortalama sıcaklık
set temperature sıcaklığı ayarlamak
surface temperature yüzey sıcaklığı
temperature sensor sıcaklık sensörü
target temperature hedef sıcaklık
temperature excursion sıcaklık gezisi
operating temperature range çalışma sıcaklığı aralığı
ambient air temperature ortam hava sıcaklığı
autoignition temperature otomatik ateşleme sıcaklığı