wakeless

wakeless teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wakeless wakeless