wakefulness

wakefulness teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wakefulness uyanıklık