waked

waked teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
waked waked

waked terimi için benzer kelimeler ve anlamları

waked up uyandırılmış
i waked up uyandım