waiter

waiter teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
waiter garson

waiter terimi için benzer kelimeler ve anlamları

head waiter baş garson
head-waiter baş garson
landing-waiter iniş-garson
waiter service garson servisi
wine waiter şarap garsonu
tip the waiter garsona bahşiş ver
as a waiter garson olarak
bar waiter bar garsonu
singing waiter şarkı garson
assistant waiter yardımcı garson
like a waiter garson gibi
as waiter garson olarak
chief waiter şef garson
ask the waiter garsona sor
restaurant waiter restoran garsonu
waiter's friend garson & arkadaşı
like waiter garson gibi
working as a waiter garson olarak çalışmak
i am a waiter ben bir garsonum
waiter in hotel otelde garson
waiter in a bar bir barda garson
a head waiter baş garson
waiter at a restaurant bir restoranda garson
waiter tray garson tepsisi
work as a waiter garson olarak çalışmak
waiter serve garson servis
being a waiter garson olmak
works as waiter garson olarak çalışıyor
waiter waitress garson
old waiter eski garson
a rude waiter kaba bir garson
waiter robot garson robotu
waiter at the restaurant restoranda garson
to tip a waiter garsona bahşiş vermek
waiter or waitress garson veya garson
i work as a waiter garson olarak çalışıyorum
such as waiter garson gibi
such a waiter böyle bir garson
waiter in a restaurant bir restoranda garson
he works as a waiter garson olarak çalışıyor
the waiter explained that garson açıkladı
year old waiter yaşındaki garson
a girl waiter bir kız garson
ask the waiter for the bill faturayı garsona sor
the first waiter ilk garson
i'm the head waiter ben baş garsonum
catch the waiter garsonu yakalamak
a waiter course garsonluk kursu
the waiter recommends garson önerir
ask your waiter garsonuna sor