waited

waited teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
waited bekledi

waited terimi için benzer kelimeler ve anlamları

i waited for you senin için bekledim
i waited bekledim
waited on hand and foot el ve ayağında bekledim
waited for için bekledi
waited upon bekledim
waited until kadar bekledim
waited for you seni bekledim
be waited on beklemek
eagerly waited hevesle bekledi
be waited on hand and foot beklemek beklemek
waited a while bir süre bekledim
i waited for için bekledim
he waited for bekledi
we have waited for bekledik
waited in line sırada bekledi
i should have waited beklemeliydim
waited so long çok bekledim
being waited on beklemek
waited for him onu bekledim
is waited bekledi
it should be waited beklenmeli
waited for more daha fazlasını bekledim
i have waited for you seni bekledim
as she waited beklediği gibi
i've waited for you seni bekledim
waited for so long çok bekledim
and waited for ve bekledim
waited anxiously endişeyle bekledim
we waited for an hour bir saat bekledik
i've waited bekledim
have waited so long çok bekledim
as they waited bekledikleri gibi
waited to see görmek için bekledim
to be waited for beklemek
i will have waited bekleyecektim
had been waited beklendi
having waited bekledim
i waited for her onu bekledim
i have waited so long çok bekledim
waited for return dönüş için bekledim
by people who waited bekleyenler tarafından
will be waited on beklenecek
i have waited for bekledim
waited a long time uzun zaman bekledim
we waited long uzun süre bekledik
waited outside dışarıda bekledim
waited an hour for için bir saat bekledim
she waited until o kadar bekledi
and so we waited ve biz bekledik
have waited for me beni bekledim