waitangi tribunal

waitangi tribunal teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
waitangi tribunal waitangi mahkemesi

waitangi tribunal terimi için benzer kelimeler ve anlamları

waitangi day waitangi günü
treaty of waitangi waitangi antlaşması
the treaty of waitangi 1840 waitangi antlaşması 1840
waitangi waitangi
employment tribunal iş mahkemesi
hague tribunal haydut mahkemesi
industrial tribunal endüstriyel mahkeme
tribunal mahkeme
arbitration tribunal tahkim mahkemesi
court or tribunal mahkeme veya mahkeme
international criminal tribunal for the former yugoslavia eski yugoslavya uluslararası ceza mahkemesi
administrative tribunal idare mahkemesi
employment appeal tribunal iş temyiz mahkemesi
competition tribunal rekabet mahkemesi
international criminal tribunal uluslararası ceza mahkemesi
upper tribunal üst mahkeme
small claims tribunal küçük talep mahkemesi
first tier tribunal ilk derece mahkemesi
international criminal tribunal for rwanda ruanda uluslararası ceza mahkemesi
appeal tribunal temyiz mahkemesi
tribunal hearing mahkeme duruşması
social security appeals tribunal sosyal güvenlik mahkemesine itiraz
impartial tribunal tarafsız mahkeme
civil service tribunal kamu hizmeti mahkemesi
war crimes tribunal savaş suçları mahkemesi
review tribunal mahkeme incelemesi
administrative appeals tribunal idari temyiz mahkemesi
labour tribunal iş mahkemesi
chairman of the tribunal mahkeme başkanı
international tribunal for the law of the sea deniz hukuku uluslararası mahkemesi
supreme electoral tribunal yüksek seçim mahkemesi
thesis tribunal tez mahkemesi
lands tribunal toprak mahkemesi
tax tribunal vergi mahkemesi
lower tribunal alt mahkeme
standing tribunal daimi mahkeme
military tribunal askeri mahkeme
dispute tribunal anlaşmazlık mahkemesi
court or other tribunal mahkeme veya diğer mahkeme
appeals tribunal temyiz mahkemesi
claims tribunal mahkeme iddiaları
before a tribunal mahkemeden önce
united nations dispute tribunal birleşmiş milletler mahkemeye itiraz
icsid tribunal icsid mahkemesi
tribunal d'instance mahkeme d 'örneği
land tribunal arazi mahkemesi
investigatory powers tribunal soruşturma yetkileri mahkemesi
international tribunal uluslararası mahkeme
independent tribunal bağımsız mahkeme
migration review tribunal göç inceleme mahkemesi