waitangi day

waitangi day teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
waitangi day waitangi günü