waist-deep

waist-deep teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı