waist of heart

waist of heart teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı