wail like a banshee

wail like a banshee teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wail like a banshee banshee gibi kurtulmak

wail like a banshee terimi için benzer kelimeler ve anlamları

banshee ölüm perisi
banshee wails banshee feragat
banshee wailing banshee ağlama
wail feryat
wail on yenmek
plaintive wail inatçı mahkeme
wail of sirens sirenlerin büyücüsü
cry and wail ağla ve kurtul
wail up uyanmak
shrill wail shrill wail
weep and wail ağlamak ve kurtulmak
wail go up yukarı gitmek
mournful wail kederli wail
far-off wail uzaktaki maaş
let out a wail hapishaneden çıkarmak
like father, like son babasının oğlu
like for like beğenirsen beğenirim
like father like son babasının oğlu
like-for-like sales benzeri satışlar
like with like gibi gibi
like for like basis benzer temeli gibi
like attracts like gibi çeker gibi
like mother like daughter anasına bak kızını al
like cures like gibi tedaviler gibi
compare like with like benzeyen ile karşılaştır
like-for-like comparison benzer karşılaştırma
on a like for like basis benzer şekilde
like for like growth benzer büyüme için gibi
like-for-like replacement benzeri değiştirme
like-for-like revenue benzeri gelir
i like it like that bunu böyle seviyorum
a like for like bir benzeri
comparing like with like benzeyen ile benzeyen
like for like sales growth satış büyümesi gibi
a like-for-like basis benzeri bir temel
replace like for like gibi için değiştirin
on a like to like basis hoşlanmak gibi
like 4 like 4 gibi
with like for like gibi için
like-for-like rise benzeri yükseliş
like mother like anne gibi
justice rolls down like waters and righteousness like adalet sular gibi aşağı iner ve doğruluk gibi
not comparing like with like benzeri ile kıyaslanmıyor
a like for like sales benzer satışlar için benzer
a like-for-like replacement. benzeri bir değiştirme.
on like for like basis benzer temeli gibi
in like manner and on like notice benzer şekilde ve benzer şekilde
like like a boss patron gibi
compared like with like gibi ile karşılaştırıldığında
like-like experience benzeri deneyim