waifish

waifish teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
waifish waifish