wagyu

wagyu teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wagyu wagyu

wagyu terimi için benzer kelimeler ve anlamları

wagyu beef wagyu sığır eti