wagram

wagram teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wagram wagram